Podłogi Wild Strawberry

Polityka prywatności

WILD STRAWBERRY LTD POLSKA MATEUSZ BIENIAS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Most Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław, e-mail: kontakt@wsltd.eu
NIP: PL8982277232

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm) WILD STRAWBERRY LTD POLSKA MATEUSZ BIENIAS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą ul. Most Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakresy świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 •  
  1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
   •  
    1. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze. zm.),
    2. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
     i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
     i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
    3. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
    4. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
    5. Usługodawca – WILD STRAWBERRY LTD POLSKA MATEUSZ BIENIAS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Most Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław,
    6. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych,
  2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: wsltd.eu
  3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie https://wsltd.eu/ jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

ROZDZIAŁ II
RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 •  
  1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:
   1. Usługę „newsletter”,
 • Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział III
„NEWSLETTER”

 •  
  1. „Newsletter” jest to dostarczanie wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami mogącymi zawierać treści promocyjne lub handlowe.
  2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
  3. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla powyższego celu. Podanie adresu elektronicznego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z usługi.
  4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania „Newslettera” poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie.

ROZDZIAŁ IV
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 •  
  1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
  2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
   •  
    1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział
     w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
    2. naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne
     z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
  6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
  7. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy która obejmuje informacje przekazywane
   w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko
   w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorców mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub
   w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.
  8. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wsltd.eu. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, daty wystąpienia nieprawidłowości, danych kontaktowych składającego reklamacji.

ROZDZIAŁ V
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922.), Ustawie
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 3. Udostępnienie danych osobowych przez Usługobiorców ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie przez Usługodawcę następuje w szczególności:
  1. w celu realizacji umowy, tj. świadczenia usług,
  2. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy jeżeli Usługobiorca wyraził na takie działania zgodę.
 4. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione jedynie:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w pkt a, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 5. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Usługobiorcom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane podawane są przez Usługobiorców dobrowolnie.
 7. Administrator Danych WILD STRAWBERRY LTD POLSKA MATEUSZ BIENIAS SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA przestrzega restryktywnej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz wdrożonej razem z Polityką Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, które skutecznie zapewnić mają ochronę danych osobowych przetwarzanych zarówno w systemach informatycznych jak i w sposób tradycyjny „papierowy”.

ROZDZIAŁ VI
MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE POTRZEBNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy:
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

ROZDZIAŁ VII
SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany.
 3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Newsletter”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
  W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 

Skontaktuj się z nami